Skip to main content

Algemeen:

 • Bij het boeken van een fotoshoot, leerprogramma, 1:1 traject/ workshop of andere dienst gaat de klant automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de klant. Inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken
 • Aan het overzicht tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Heidstra Fotografie behoudt zich het recht tarieven te wijzigen en/of aan te passen.

Duur van de shoot:

 • De shoots duren gemiddeld 1 a 1,5 uur. Uitloop tot maximaal 2 uur is mogelijk.

Dieren welzijn:

 • Het welzijn van de dieren staat altijd voorop. Niets gebeurt onder dwang! De fotograaf behoudt zich het recht de shoot te stoppen wanneer de hoeveelheid stress bij het dier teveel wordt. De shoot wordt op een nader te bepalen moment en in overleg met de klant, vervolgt.
 • De fotograaf kent en respecteert de kalmerende signalen van honden. Hier wordt altijd naar geluisterd. De hond krijgt altijd de ruimte en rust die nodig is om te ontspannen.
 • De fotograaf fotografeert niet wanneer er gebruik gemaakt van dwangmiddelen, zoals slipkettingen, halti’s, gentle leaders, anti-trektuigen, schok,-prikbanden etc. Elk middel wat een pijn of schrikreactie kan geven dan wel de hond belemmerd in het functioneren en communiceren.
 • De fotograaf fotografeert geen honden waarbij ten gevolge van het fokken gezondheidsproblemen zijn ontstaan. Te denken valt aan o.a. ademhalingsproblemen (snurken) bij honden met een te korte snuit, gecoupeerde oren en/of staarten, honden met extreme overbouw/ onderbouw. Denk aan kleine
  hondjes met o.a. chronische (hoofd)pijn en verhoogde oogbol druk, door te kleine schedels.
 • Tijdens de shoot wordt een dier niet gedwongen tot het aannemen van een bepaalde houding. (denk aan het duwen op de achterhand om de hond te laten zitten of trekken aan voorpoten om de hond te laten liggen) Wat het dier niet wil of kan, gebeurt niet! Ook houdingen die belastend zijn voor het lichaam worden niet aangenomen (bijv. het zgn. “netjes zitten” )
 • Het dier wordt niet in gevaar gebracht door zich te moeten bevinden op plekken waar het dier zich kan bezeren door bijvoorbeeld uitglijden of vallen.
 • Het dier wordt niet gedwongen de nabijheid van de eigenaar / kind op te zoeken wanneer deze dit niet prettig vindt (knuffel,- contactfoto’s). De fotograaf kent en respecteert de signalen die het dier aangeeft, zal dit benoemen en een alternatief voorstellen.

Levering fotoshoot:

 • De fotograaf maakt een uiterst kritische beoordeling van de gemaakte foto’s, waarna de door de fotograaf geselecteerde foto’s, per bestand, worden bewerkt. Hierbij wordt er geen gebruik gemaakt van presets of actions.
 • De bewerkte foto’s worden getoond  aan de klant, tijdens een zogenaamde foto&productpresentatie of via een toegezonden PDF bestand.
 • Er worden geen onbewerkte foto’s geleverd.
 • Er worden geen hoog resolutie bestanden geleverd.
 • De originele bestanden worden door de fotograaf tot een maximum van 1 jaar bewaard, tenzij anders overeengekomen.
 • Na ontvangst van betaling worden de fotoproducten geleverd. De sociale media bestanden worden verzonden via We Transfer. Overige fotoproducten worden bezorgd via de pakketdienst.
 • Fotoproducten die worden verzonden met behulp van een pakketdienst, zijn vanaf het moment van verzenden voor uw eigen risico. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die de bestelling tijdens het transport oploopt. De fotograaf is wel bereid samen met u te kijken naar een oplossing maar is hier niet toe verplicht.
 • De fotograaf is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen.

Betaling fotoshoot en product tegoed:

 • De betaling vindt plaats, uiterlijk 14 dagen na bezichtiging van het eindresultaat, dat wil zeggen de oplevering van de bewerkte foto’s.
 • Het bijbehorende product tegoed kan besteed worden aan de producten zoals genoemd in de productgids van Heidstra Fotografie.
 • Het is de klant toegestaan om ook buiten het product tegoed extra producten te bestellen.
 • Het product tegoed is gekoppeld aan de fotoshoot en dientengevolge niet overdraagbaar aan derden of te bewaren voor een volgende fotoshoot.
 • Het product tegoed is een jaar geldig indien er na de shoot nog niet direct gebruik van wordt gemaakt.
 • Er vindt geen restitutie plaats van eventueel overgebleven product tegoed.

Auteursrecht, portretrecht, publicatie en promotie:

 • Heidstra Fotografie behoudt zich het recht voor de gemaakte foto’s of videomateriaal te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, publicaties, waaronder doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen en drukwerk materiaal. Binnen de regels van de AVG.
 • Het auteursrecht berust bij Heidstra Fotografie. De opdrachtgever / ontvanger is niet gerechtigd de foto’s te gebruiken of te verhandelen voor zakelijke of commerciële doeleinden, publicaties voor derden of wedstrijden, zonder schriftelijke toestemming van Heidstra Fotografie. Het is niet toegestaan de foto`s te dupliceren, kopiëren, bewerken of na te maken op welke manier dan ook.
 • Elk gebruik van het werk van Heidstra Fotografie dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
 • Opdrachtgever/ ontvanger dient op het internet alleen gebruik te maken van de laag resolutie bestanden, voorzien van logo.
 • De opdrachtgeven/ ontvanger dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, waaronder verplichting tot naamsvermelding (artikel 25 Aw), in acht te nemen.
 • Het bewerken van de foto’s door de opdrachtgever/ontvanger of derden is op geen enkele manier toegestaan, hieronder valt ook het bijsnijden of het toevoegen van een filter of tekst. De fotograaf kan hier een rekening voor indienen.

 Leerprogramma/workshop/traject:

 • Na besluit tot deelname, ontvangt de deelnemer de bevestiging van inschrijving en reservering via email. Tevens ontvangt deze de factuur digitaal. Deelnemer is pas van deelname verzekerd zodra het factuurbedrag is overgemaakt conform de gestelde betalingstermijn op de factuur. Reserveringen zijn definitief.
 • Indien de volledige betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangen is, dan behoudt de fotograaf zich het recht voor om de boeking te annuleren en de plek weer vrij te stellen.
 • Reeds gedane betalingen worden niet gerestitueerd.
 • Ten aanzien van groepscursussen; mocht de deelnemer zelf niet in staat zijn de cursus te volgen, dan mag iemand anders zijn/haar plaats innemen. Wel dient dit uiterlijk 48 uur voor aanvang per e-mail te worden gemeld. De oorspronkelijke deelnemer is met de nieuwe deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van het gehele bedrag. Zonder tussenkomt van Heidstra Fotografie.
 • Alle informatie verkregen tijdens een leerprogramma, traject of workshop bij Heidstra Fotografie, op beeld, tekst of mondeling besproken, mag niet verspreid of gedeeld worden zonder schriftelijke toestemming van Heidstra Fotografie
 • Deelnemers die zelf workshops, trajecten en/of editingworkshops/coaching geven, (ook online) zijn uitgesloten van deelname.

Annulering:

 • Afhankelijk van weersomstandigheden dan wel overmacht kan de fotoshoot door de fotograaf en/of klant geannuleerd worden. Een nieuwe afspraak wordt in overleg gepland.
 • De algemene voorwaarde bij annulering van een traject/leerprogramma of workshop zijn van toepassing zodra de inschrijving is bevestigd en de reservering is gedaan.
 • In geval van annulering van een traject/leerprogramma of workshop door de deelnemer worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
 • Tot 6 weken voor aanvang van een traject/leerprogramma of workshop, kan er kosteloos worden geannuleerd en vindt er restitutie plaats van het reeds voldane bedrag.
 • 6 tot 2 weken voor aanvang van een traject/leerprogramma of workshop, wordt er 50% van de totaalsom in rekening gebracht.
 • Binnen 2 weken voor aanvang van een traject/leerprogramma of workshop, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Bij vroegtijdig beëindigen van een traject/leerprogramma/workshop vindt er geen restitutie van het reeds voldane bedrag plaats.

Aansprakelijkheid:

 • Heidstra Fotografie kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen of lichamelijke schade bij mens of dier veroorzaakt tijdens de fotoshoot/ praktijkles of workshop. Ook bij materiële schade kan Heidstra Fotografie niet aansprakelijk worden gesteld.

 

 

 

 

PRIVACYVERKLARING

 

© Copyright 2024 | Heidstra Fotografie

Niets op deze website mag overgenomen/gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial