Algemeen:

 • Bij het boeken van een fotoshoot, cursus, 1:1 training/ workshop of andere dienst gaat de klant automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de klant. Inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken
 • Aan het overzicht tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Heidstra Fotografie behoudt zich het recht tarieven te wijzigen en/of aan te passen.

Duur van de shoot:

 • De shoots duren gemiddeld 1 a 1,5 uur. Uitloop bij dierenshoots is mogelijk.
 • Het welzijn van de dieren staat altijd voorop. Niets gebeurt onder dwang! De fotograaf behoudt zich het recht de shoot te stoppen wanneer de hoeveelheid stress bij het dier teveel wordt. De shoot wordt op een nader te bepalen moment en in overleg met de klant, vervolgt.

Levering fotoshoot:

 • De fotograaf maakt een uiterst kritische beoordeling van de gemaakte foto’s, waarna de door de fotograaf geselecteerde foto’s, per bestand, worden bewerkt. Hierbij wordt er geen gebruik gemaakt van presets of actions.
 • De bewerkte foto’s worden getoond  aan de klant, tijdens een zogenaamde foto&productpresentatie, dan wel op verzoek, online op een afgeschermde pagina van de website van Heidstra Fotografie. De klant ontvangt hiervoor een wachtwoord.
 • Er worden geen onbewerkte foto’s geleverd.
 • Er worden geen hoog resolutie bestanden geleverd. Tenzij, bij uitzondering en in overleg met de fotograaf overeengekomen.
 • Na ontvangst van betaling worden de fotoproducten geleverd. De sociale media bestanden worden verzonden via We Transfer. Overige fotoproducten via de post of persoonlijke levering.
 • Fotoproducten die worden verzonden met de post zijn vanaf het moment van verzenden voor uw eigen risico. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die de bestelling tijdens het transport oploopt. De fotograaf is wel bereid samen met u te kijken naar een oplossing maar is hier niet toe verplicht.
 • De fotograaf is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen.

Auteursrecht, portretrecht, publicatie en promotie:

 • Heidstra Fotografie behoudt zich het recht voor de gemaakte foto’s of videomateriaal te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, publicaties, waaronder doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen en drukwerk materiaal. Binnen de regels van de AVG.
 • Het auteursrecht berust bij Heidstra Fotografie. De opdrachtgever / ontvanger is niet gerechtigd de foto’s te gebruiken of te verhandelen voor zakelijke of commerciële doeleinden, publicaties voor derden of wedstrijden, zonder schriftelijke toestemming van Heidstra Fotografie. Het is niet toegestaan de foto`s te dupliceren, kopiëren, bewerken of na te maken op welke manier dan ook.
 • Elk gebruik van het werk van Heidstra Fotografie dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
 • Opdrachtgever/ ontvanger dient op het internet alleen gebruik te maken van de laag resolutie bestanden, voorzien van logo.
 • De opdrachtgeven/ ontvanger dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, waaronder verplichting tot naamsvermelding (artikel 25 Aw), in acht te nemen.
 • Het bewerken van de foto’s door de opdrachtgever/ontvanger of derden is op geen enkele manier toegestaan, hieronder valt ook het bijsnijden of het toevoegen van een filter of tekst. De fotograaf kan hier een rekening voor indienen.

Cursus/workshop/training:

 • Na besluit tot deelname, ontvangt de deelnemer de bevestiging van deelname en de factuur digitaal. Deelnemer is pas van deelname verzekerd zodra het factuurbedrag is overgemaakt conform de gestelde betalingstermijn op de factuur.
 • Indien de volledige betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangen is, dan behoudt de fotograaf zich het recht voor om de boeking te annuleren en de plek weer vrij te stellen.
 • Reeds gedane betalingen worden niet gerestitueerd. Reserveringen zijn definitief.
 • Ten aanzien van groepscursussen; mocht de deelnemer zelf niet in staat zijn de cursus te volgen, dan mag iemand anders zijn/haar plaats innemen. Wel dient dit uiterlijk 48 uur voor aanvang per e-mail te worden gemeld. De oorspronkelijke deelnemer is met de nieuwe deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van het gehele bedrag. Zonder tussenkomt van Heidstra Fotografie.
 • Alle informatie verkregen tijdens een cursus, training of workshop bij Heidstra Fotografie, op beeld, tekst of mondeling besproken, mag niet verspreid of gedeeld worden zonder schriftelijke toestemming van Heidstra Fotografie
 • Deelnemers die zelf workshops en/of editingworkshops/coaching geven, (ook online) zijn uitgesloten van deelname.

Annulering:

 • Afhankelijk van weersomstandigheden dan wel overmacht kan de fotoshoot door de fotograaf en/of klant geannuleerd worden. Een nieuwe afspraak wordt in overleg gepland.
 • De algemene voorwaarde bij annulering van een training/cursus of workshop zijn van toepassing zodra er mondeling of schriftelijk een datum voor deelname is overeengekomen.
 • In geval van annulering van een training/cursus of workshop door de deelnemer worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
 • 4 tot 2 weken voor aanvang van de training/cursus of workshop, wordt er 50% van de totaalsom in rekening gebracht.
 • Binnen 2 weken voor aanvang van de training/cursus of workshop, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid:

 • Heidstra Fotografie kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen of lichamelijke schade bij mens of dier veroorzaakt tijdens de fotoshoot of workshop. Ook bij materiële schade kan Heidstra Fotografie niet aansprakelijk worden gesteld.

 

 

 

 

PRIVACYVERKLARING

 

© Copyright 2021 | Heidstra Fotografie

Niets op deze website mag overgenomen/gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.